PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je provozovatel Adam Lízal zapsán v obchodním rejstříku IČ 08970238

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Adresa: Dr. Veselého 139, 763 26, Luhačovice 

E-mail: info@topfashionshop.cz

Telefon: +420 733 610 343

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. JAKÉ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon

Tyto údaje jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÉ PODMÍNKY PROČ MUSÍME TYTO ÚDAJE ZPRACOVAT

Zákon udává následující důvody:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR 

Hlavním účelem je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,

IV. JAK DLOUHO DATA UCHOVÁVÁME

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. KDO JINÝ VIDÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Jsou to osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy. Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do jiných zemí.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII. JAK JSOU VAŠE DATA ZABEZPEČENA

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby 

VIII. ZÁVĚR

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.